win server 2012 R2

Giảm giá!
191847-Microsoft-Windows-Server-2012-64-Bit-5-Clients-gallery06

Giá: 15.000 đ 20.000đ

64bít và 32 bít

Support

64bít và 32 bít